Twenter merries

No Limit-H v.d. Wechterholt, Twenterpremie

V. Da Vincie-H v.d. Wechterholt, 1e premie

M. Djamila v.d. Garderenshof, 1e premie, kroon

 

No Mercy-H v.d. Wechterholt, Twenterpremie

V. Da Vincie-H v.d. Wechterholt, 1e premie

M. Donata v.d. Garderenshof, 1e premie, kroon

 

 

Enter Merrie

Opaal-H v.d. Wechterholt,

V. Da Vincie-H v.d. Wechterholt, 1e premie

M. Donata v.d. Garderenshof, 1e premie, kroon

 

Odeche v.d. Wechterholt, enterpremie

V. Da Vincie-H v.d. Wechterholt, 1e premie

M. Elly v.d. Garderenshof, 1e premie, kroon,

 

Obsession v.d. Wechterholt, enterpremie

V. Da Vincie-H v.d. Wechterholt, 1e premie

M. Djamila v.d. Garderenshof, 1e premie, kroon