12-01 Kadinsky-H v.d. Wechterholt Beste 3 jarige NSPS hengstenkeuring 2019

Kadinsky-H v.d. Wechterholt, 1e premie, 102cm, zwart
V. Da Vincie-H vd Wechterholt 1e premie
M. Donata vd Garderenshof 1e premie, kroon

Kadinsky-H vd Wechterholt